Ωρες Κοινού για ενημέρωση
10:00-12:00 π.μ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

2821092306

Αυτη τη στιγμη διαβάζουν

website stats

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ


ΑΙΤΗΣΗ
Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Δ/νση Κατοικίας
Ταχ.Κώδικας
Α.Φ.Μ
Α.Δ.Τ
Αριθ.Τηλεφώνου                                             ΠΡΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΑ                 
  που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα.
__________________________________________________
  
Επειδή συνάψαμε μαζί μας συμβάσεις (Στεγαστικού- καταναλωτικού επιχειρηματικού ) δανείου παρακαλώ, όπως μου γνωρίσετε εγγράφως ποιες δαπάνες καταβλήθηκαν από εμένα χορηγώντας μου, αντίγραφα των δανειστικών συμβάσεων και κατάσταση με ανάλυση του ύψους της οφειλής, καθώς και αντίγραφα των υφιστάμενων καρτελών και παραστατικών.

 Με βάση το άρθρο 47 του Ν. 2873/2000 όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 παρ. 7 του Ν. 2912/2001 που προβλέπει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, να χορηγούν στον αιτούντα οφειλέτη αντίγραφα των δανειστικών συμβάσεων και κατάσταση με ανάλυση του ύψους της οφειλής, καθώς και αντίγραφα των υφιστάμενων καρτελών και παραστατικών.
 Α) για έξοδα διαχείρισης δανείου ή λογαριασμού
Β) για δαπάνες αξιολόγησης ορίων πελατών

Γ) ειδικές δαπάνες προμήθειας

Δ) έξοδα διαχείρισης πιστοδοτήσεων
Ε) έξοδα χρηματοδότησης και γενικά οιαδήποτε προμήθεια καταβλήθηκε από εμάς ένεκα αυτού του δανείου.
ΣΤ) έξοδα κτηματογράφησης (κτηματόσημο) που εισπράξατε από λογαριασμό μου.
ΣΑΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ όπως μας χορηγήσετε χωρίς καμία χρέωση βάση της Ζ1 /24-6-2008 απόφαση Υπουργού ανάπτυξης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις σε φωτοαντίγραφα :

1) τα αντίστοιχα παραστατικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω καθώς 2) αντίγραφο των συμβάσεων των δανείων μας.
 Με τιμή,
 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: